Очаква Вашите въпроси от 09:00 часа на 01.06. до 17:30 часа на 29.05., свързани с: изпълнението на решенията на Столичен общински съвет; воденето на регистър на договорите за обществени поръчки с възложител Столична община; провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки за [...]
Уважаеми съграждани, Очаквам да споделите своите идеи за развитието на София, за ремонта на детски площадки и зони за отдих в междублоковите пространства, реконструкцията на пешеходни подлези, строителството и ремонт на жилища и учебни заведения. Осъзнавайки нуждата от нови детски градини, жилища и обществени сгради, ние ще продължим нашите усилия в строителството и инвестирането. В същото време ще засилим [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: финанси и стопанска дейност; общинската икономика; подготовката и изпълнението на бюджета на Столична община; общински данъци и такси; регистрация, сертификация, пазари.
Очаква Вашите въпроси, свързани с: инвестиционния процес за обектите на жилищното и обществено строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност; инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура, включващ ново строителство, реконструкции и ремонти, корекция на открити водни течения; подготовката [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: транспортната инфраструктура на територията на Столична община, включваща ново строителство, реконструкции и ремонти; развитие на масовия градски транспорт; паркиране и изграждане на обществени паркинги; организация на движението и градската [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: опазването на околната среда – качеството на въздуха, водите, почвите; изграждането и поддържането на паркове, градини и зелени площи; управлението на отпадъците на територията на Столична община; управлението на общински земи и гори; поддръжката [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите; предоставянето на социални услуги в специализирани институции – домове за деца, възрастни хора и др.; предоставянето на социални услуги в общността – дневни центрове, центрове за обществена [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: общинските лечебни заведения; училищното здравеопазване; детските ясли; комплексите за детско хранене.
Очаква Вашите въпроси, свързани с: годишния Културен календар на Столична община; програма „Култура” на Столична община; общинските културни институти; общинските училища; общинските детски заведения; опазването на културно-историческото наследство; Столичния [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: дейността на общинската администрация; деловодното обслужване; дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица.
Очаква Вашите въпроси, свързани с: устройство на територията; общия устройствен план на Столична община и подробните устройствени планове, свързани с територията на Столична община; проектите в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране; софийски [...]